Pravidla spotřebitelské soutěže: „Nakupte Muumi Baby a vyhrajte půlroční zásobu plen + poukaz od Amazing places“

1. Pořadatel soutěže a technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže je Health Academy s.r.o., IČO:059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Pořadatel soutěže“ nebo „Pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje je Health Academy s.r.o., IČO:059 46 514, se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273525 (dále jen „Technický správce“).

2. Soutěž, termín a lokalizace soutěže

Pořadatel soutěže pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem Nakupte Muumi Baby a vyhrajte půlroční zásobu plen + poukaz od Amazing places“ (dále jen „Soutěž“, „soutěž“), která bude probíhat v termínu od 01.06.2024 00:00:00 hod. do 30.06.2024 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

Soutěž je dostupná na webových stránkách www.muumibaby.cz (dále spolu jen „soutěžní webové stránky“). Soutěžní webové stránky jsou také základním nástrojem komunikace Pořadatele s účastníky.

3. Komu je soutěž určena?

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám – spotřebitelům starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo na území Slovenské republiky. Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli soutěže, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze Soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

4. Účast a podmínky soutěže

Účastník se do soutěže zapojí tak, že současně splní všechny níže uvedené podmínky soutěže:

 1. v Době konání soutěže splní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. 3 výše,
 2. v Době konání soutěže a místě konání soutěže zakoupí produkt/y značky Muumi Baby (vyjma produkty vyloučené ze soutěže, jak je tento pojem definován níže) (dále spolu jen „soutěžní produkty“) v kterémkoliv e-shopu nebo kamenné prodejně na území České republiky nebo na území Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“) a za tento nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad (fakturu nebo účtenku) (dále jen „soutěžní nákup“),
 3. následně opět v Době konání soutěže, zájemce navštíví soutěžní webové stránky, kde do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje: své jméno, platnou e-mailovou adresu, název obchodu, kde proběhl soutěžní nákup.
 4. nákup soutěžních produktů musí být vždy učiněn před odesláním soutěžního formuláře, a to v Době konání soutěže a místě konání soutěže. Pro vyloučení pochybností má se za to, že nákup na e-shopu byl proveden v Době konání soutěže, pokud zájemce provedl objednávku v Době konání soutěže a současně v této době obdržel od prodejce daňový (účetní) doklad,
 5. uschová si od prodejce daňový doklad (fakturu nebo účtenku). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny nebo faktury (které soutěžící obdržel od prodejce), a ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu (dále také jako „soutěžní účtenka“ nebo „soutěžní faktura),
 6. vyplněním a odesláním soutěžního formuláře potvrzuje účastník soutěže potvrzuje svůj souhlas s pravidly Soutěže a potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů dle čl. 9. těchto pravidel Soutěže,
 7. název obchodu, kde proběhl soutěžní nákup.
 • Soutěžící je oprávněn se Soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech pravidel a podmínek Soutěže. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že nákup soutěžních produktů (a tedy soutěžní účtenka či faktura) může být vždy registrována jen jedním zájemcem (účastníkem),
 • okamžikem doručení zcela a řádně vyplněného soutěžního formuláře Technickému správci, je přihláška registrována do Soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a zájemce se stává soutěžícím.

Soutěžící bude prostřednictvím soutěžního formuláře zároveň vyzván, zda souhlasí/nesouhlasí se zpracováním osobních údajů (e-mail) pro marketingové účely za účelem nabízení produktů Pořadatele soutěže, a to na dobu 5 let od registrace v Soutěži. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Pořadatele soutěže, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném obchodním sdělení. Další informace o ochraně osobních údajích včetně práv jsou zveřejněny zde https://www.healthfactory.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

V případě, že nákup soutěžních produktů nebude nakonec uskutečněn (nedojde k převzetí zboží) dojde k vyřazení soutěžícího ze Soutěže. Dále budou vyřazeny ze Soutěže i nákupy příp. objednávky, u kterých došlo ze strany účastníka v zákonné 14denní lhůtě (případně ve lhůtě stanovené prodejcem) k odstoupení od kupní smlouvy a dále ty soutěžící, kteří nesplní pravidla a podmínky této Soutěže.

Nákupy soutěžních produktů provedené v jiném termínu, než v Době konání soutěže nemohou být do Soutěže platně zařazeny.

Podmínkou pro účast v Soutěži není sdílení o soutěži přes jakékoliv sociální sítě,  označení (resp. být fanouškem) účtu Instagram/Facebook Pořadatele soutěže, či sdělení svého názoru.

Nákupy včetně objednávek soutěžních produktů je upraven všeobecnými obchodními podmínkami prodejce, u kterého soutěžící provádí nákup soutěžních produktů.

Soutěž se nevztahuje na jakékoliv balení jednorázových plenek Muumi Baby o velikosti 2 ks (dále jen „produkty vyloučené ze soutěže“).

5. MECHANIKA

Losování výherců proběhne do 20 pracovních dnů po ukončení Soutěže, resp. po uplynutí Doby konání soutěže. Losování výherců probíhá náhodným výběrem z databáze platně registrovaných soutěžních formulářů přes soutěžní webovou stránku. Losování probíhá za účasti dvoučlenné odborné komise sestavené ze zaměstnanců Pořadatele soutěže (dále jen „komise“). O losování výherce se sepíše protokol, který bude podepsaný komisí.

Celkem bude vylosováno 11 výherců pro Českou a Slovenskou republiku.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI

Pořadatel vkládá do Soutěže následující výhry:

1. až 3. cena

 • Půlroční zásoba (18 ks standardních balení) plen Muumi Baby a současně
 • Voucher v hodnotě 25.000,- Kč na rodinnou dovolenou od Amazing Places (www.amazingplaces.cz).

4. až 6. cena

 • Půlroční zásoba (18 ks standardních balení) plen Muumi Baby

7. až 11. cena

 • Čtvrtletní zásoba (9 ks standardních balení) plen Muumi Baby.

Výherce si vybere velikost plenek, kterou pro dítě potřebuje. Pro úplnost Pořadatel soutěže sděluje, že standardním balením plenek není myšleno měsíční balení plen Muumi baby.

Cenu (výhru) není možné vyměnit za hotovost nebo vydat jinou cenu, než určil Pořadatel soutěže.

Výherce musí uplatnit cenu (výhru) voucher v termínu a v souladu s podmínkami uvedenými na voucheru a webové stránce www.amazingplaces.cz (dále jen „podmínky voucheru“). Pořadatel soutěže neodpovídá za propadnutí voucheru v důsledku neuplatnění voucheru včas nebo v souladu s podmínkami voucheru. Všechny náklady na dopravu, stravu nad rámec ceny (výhry) snáší výherce sám.

Celkem je tedy do Soutěže vloženo 11 výher.

7. POSKYTNUTÍ VÝHRY

Vyhodnocení soutěže a zveřejnění výherce na soutěžních webových stránek proběhne bez zbytečného odkladu po skončení Soutěže, resp. po losování výherců, nejpozději však do 31.07.2024.

Výherce budou kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v soutěžním formuláři. V rámci výherní zprávy zaslané e-mailem bude výherce soutěže vyzván, aby na výherní zprávu odpověděl (nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy), a potvrdil, že je připraven výhru převzít a zaslal další relevantní informace na doručení výhry.

Výherce bude ve výherní zprávě informován o tom, že nárok na výhru vzniká až po obdržení požadovaných informací/dokumentů nebo po kontrole požadovaných dokumentů s kladným výsledkem.

V případě, že výherce do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

Podmínkou pro udělení výhry je zaslání požadovaných informací/dokumentů, případně po kontrole požadovaných dokumentů s kladným výsledkem. V případě, že soutěžící nesplní nebo nesplní v plném rozsahu (např. neposkytne údaje pro předání výhry) nebo nesplní tuto povinnost ve stanovených lhůtách, právo na vydání výhry zaniká.

Pořadatel ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, ztrátu dokumentů během přepravy. Pořadatel ani technický správce neodpovídá za (ne)doručení zásilky (e-mailu) s výhrou, ani za případné škody způsobené užitím výhry.

Výhra bude zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky. V případě, že výhra (nebo její část) umožňuje odevzdání elektronickou formou, bude výhra (nebo její část) odevzdána touto formou. Výhry budou odeslané/odevzdané do 30 dnů od přijetí požadovaných informací/dokumentů a po potvrzení výhercem, že je připravený převzít výhru. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok. Výhra musí být použita jednorázově a v době platnosti uvedené na výhře, jinak nárok na výhru zaniká.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v Soutěži, výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, začátečné písmeno příjmení,  město (např. rozsahu Martina T., Praha) příp. část e-mailu, a to všechno na soutěžní webové stránce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových. Upozorňujeme soutěžící, na které se vztahují slovenské daňové předpisy, že podle slovenského právního předpisu – zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, příjem výherce z přijaté výhry, které hodnota nepřesahuje sumu 350 EUR, je plně osvobozený od dane z příjmů fyzických osob a nepodléhá ani odvodům na zdravotné pojištěni na Slovensku. Příjem výherce z přijaté výhry, které  hodnota přesahuje sumu 350 EUR, je pro výherce osvobozený od dane z příjmů fyzických osob do výšky 350 EUR, a podléhá zdanění a odvodům na zdravotné pojištění na Slovensku je ve výšce sumy převyšující 350 EUR. Výherce je zodpovědný za zdanění sumy nepeněžité výhry, které nepodléhá osvobození od dane z příjmů fyzických osob, prostřednictvím svého daňového přiznaní. Výherce je taktéž zodpovědný za zdravotné odvody, které se mají z jeho výhry uhradit. Pořadatel soutěže je povinný oznámit výhercovi hodnotu nepeněžité výhry (např. prostřednictvím přebíracího protokolu k výhře). Bližší informace zde: https://podpora.financnasprava.sk/108578-Zdanenie-pe%C5%88a%C5%BEnej-v%C3%BDhry-alebo-ceny.

8. Další podmínky, práva a povinnosti

Právní vztahy z těchto pravidel Soutěže vyplývající se řídí právem České republiky.

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich objednávky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže (slosování).

Pořadatel soutěže se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele soutěže, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel soutěže.

Pořadatel soutěže a Technický správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele soutěže a/nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí Pořadatele soutěže a/nebo Technického správce je konečné.

Pořadatel soutěže ani Technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně Pořadatele soutěže či Technického správce, propadá tato výhra Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především za funkčnost internetu) či při přenosu dat jakýmkoliv elektronickými prostředky a ani za jednání třetích osob v síti internet.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook/Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje účastníkovi provozovatel sítě Facebook/Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv provozovateli sítě Facebook/Instagram. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.

Případné informace získá každý soutěžící na bezplatní INFOLINCE/tel. +420 725 788 664 ve všední dny od 08:30 do 16:00 hodin nebo přes e-mail: info@healthfactory.cz. O Soutěži informují soutěžní webové stránky.

Výherní listina, resp. výherce bude k dispozici u Pořadatele soutěže a na soutěžních webových stránkách. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních webových stránkách.

Tato Soutěž je spotřebitelskou soutěží podle § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění splňující podmínky dané tímto zákonem o ochraně spotřebitel a není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži v České republice je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas Soutěžícího, který Soutěžící dobrovolně uděluje přihlášením do Soutěže formou marketingové kampaně. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je nezbytné a odvoláním souhlasu zaniká účast v soutěži. Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, organizace, řízení, vyhodnocování, kontrola a předávání výher. Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt, název a adresa pracoviště dle těchto pravidel, informace o účasti v soutěži, informace o výhře, předání výhry a související komunikace.

V rámci soutěžního formuláře může Soutěžní kandidát dále souhlasit se zapracováním osobních údajů pro marketingové účely za účelem zasílání obchodních nabídek produktů Pořadatele, a to po dobu 5 let od registrace do Soutěže.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je zejména:

 • souhlas s účastí v soutěži;
 • v případě výherce zájem Organizátora soutěže na dokončení soutěže a vyhlášení jejích výsledků;
 • zákonné povinnosti Organizátora soutěže (např. povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví apod.);
 • souhlas se zasíláním obchodních nabídek Organizátora soutěže.

Organizátor soutěže zpracovává osobní údaje

 • soutěžícím po dobu trvání soutěže do předání výher a po dobu 6 měsíců po jejím ukončení;
 • výherců po dobu 5 let ode dne ukončení soutěže, nestanoví-li zvláštní právní předpis dobu delší, a to za účelem splnění povinností vyplývajících z daňových předpisů, za účelem případné kontroly organizátora soutěže dozorovými orgány a za účelem zajištění právních nároků organizátora soutěže.  Osobní údaje poskytnuté soutěžícím, výhercům budou zpracovány Organizátorem soutěže a Technickým správcem způsobem obvyklým pro zajištění výher, doručovacími společnostmi, poskytovateli IT služeb a účetními, daňovými a právními poradci;
 • v případě souhlasu se zasíláním obchodních nabídek produktů Organizátora soutěže po dobu 5 let od registrace do Soutěže nebo od udělení souhlasu.

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků soutěže následujícími způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování v informačních systémech: adresní a identifikační údaje;
 • ruční zpracování v papírové nebo elektronické podobě.

V rámci zpracování nebudou osobní údaje soutěžících předávány mimo EU.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele soutěže může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pro Slovenskou republiku je dozorovým orgánem Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní e-mail Pořadatele soutěže a Technického správce: gdpr@healthfactory.cz.

Informace o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde https://www.healthfactory.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla soutěže platí a jsou účinná od 10.05.2024.

V Praze, dne 10.05.2024