Pravidlá spotrebiteľskej súťaže: „Nakúpte Muumi Baby a vyhrajte polročnú zásobu plienok + poukaz od Amazing places

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len „Organizátor súťaže“ alebo „Organizátor“).

Technický servis súťaže zabezpečuje Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len „Technický správca“).

2. SÚŤAŽ, TERMÍN A LOKALIZÁCIA SÚŤAŽE

Organizátor súťaže organizuje spotrebiteľskú súťaž s názvom „Nakúpte Muumi Baby a vyhrajte polročnú zásobu plienok + poukaz od Amazing places“ (ďalej len „Súťaž“, „súťaž“),ktorá bude prebiehať od 01.06.2024 00:00:00 do 30.06.2024 23:59:59 vrátane (ďalej len „Doba konania Súťaže“) na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

Súťaž je dostupná na webovej stránke www.muumibaby.cz (ďalej spolu len „súťažné webové stránky súťaže“). Súťažné webové stránky sú zároveň hlavným nástrojom komunikácie Organizátora s účastníkmi.

3. PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám – spotrebiteľom starším ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike alebo na Slovensku. Nie je určená pre osoby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi súťaže, Technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo fyzickým osobám podnikajúcim, ako aj osobám blízkym týmto osobám v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Všetci Súťažiaci, ktorí nebudú riadne spĺňať podmienky účasti v Súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Pravidiel, budú zo Súťaže vylúčení. V prípade, že sa niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom v Súťaži, stráca nárok na výhru a výhra jej nebude odovzdaná (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo  „účastník súťaže“).

4. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienkou účasti v súťaži je súčasné splnenie všetkých podmienok súťaže uvedených nižšie:

 1. Počas doby trvania súťaže budú spĺňať podmienky účasti v súťaži uvedené v článku 3 vyššie,
 2. v V Dobe konania súťaže a mieste konania súťaže zakúpi produkt/y značky Muumi Baby (okrem produktov vylúčených zo súťaže, ako je definované nižšie) (ďalej spoločne len „súťažné produkty“) v ktoromkoľvek e-shope alebo kamennej predajni v Českej republike alebo na Slovensku (ďalej len „miesto konania Súťaže“) a za tento nákup obdrží účastník od predajcu daňový doklad (faktúru alebo pokladničný blok) (ďalej len „súťažný nákup“),
 3. následne potom, opäť počas obdobia súťaže, záujemca navštívi súťažné webové stránky a do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) úplne a pravdivo zadá nasledujúce údaje: svoje meno, platnú e-mailovú adresu, názov obchodu, kde prebehol súťažný nákup.
 4. nákup súťažných produktov musí byť uskutočnený vždy pred odoslaním súťažného formulára, počas Obdobia súťaže a na mieste konania súťaže. Pre vylúčenie pochybností, nákup v e-shope sa považuje za uskutočnený počas Obdobia súťaže, ak účastník urobil objednávku počas Obdobia súťaže a zároveň dostal od predajcu daňový (účtovný) doklad,
 5. uschová si daňový doklad (faktúru alebo pokladničný doklad) od predávajúceho. Pre vylúčenie pochybností sa týmto stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, možno použiť len originál elektronickej registračnej pokladnice alebo faktúry (prijatej súťažiacim od predajcu), z ktorej jednoznačne vyplýva, že súťažiaci uskutočnil príslušný súťažný nákup (ďalej aj ako „súťažný doklad“ alebo „súťažná faktúra“),
 6. vyplnením a odoslaním súťažného formulára účastník potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami Súťaže a potvrdzuje, že bol informovaný o spracovaní osobných údajov podľa článku 9 týchto pravidiel Súťaže,
 • Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa Súťaže opakovane, ale vždy po dodržaní všetkých pravidiel a podmienok Súťaže. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že nákup súťažných výrobkov (a teda aj súťažný doklad alebo faktúru) môže v jednom okamihu zaregistrovať len jeden záujemca (účastník),
 • okamihom doručenia úplne a správne vyplneného súťažného formulára Technickému správcovi je prihláška zaregistrovaná do Súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“) a záujemca sa stáva súťažiacim.

Súťažiaci bude prostredníctvom súťažného formulára tiež požiadaný o vyjadrenie, či súhlasí/nesúhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mail) na marketingové účely za účelom ponuky produktov Organizátora súťaže po dobu 5 rokov odo dňa registrácie do súťaže. Súťažiaci si je vedomý, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení na účely priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla Organizátora súťaže, alebo kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom obchodnom oznámení. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane práv sú zverejnené tu https://www.healthfactory.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

V prípade, že nákup súťažných produktov nebude nakoniec uskutočnený (nedôjde k prevzatiu tovaru), súťažiaci bude zo súťaže vyradený. Okrem toho budú zo Súťaže vyradené nákupy alebo objednávky, pri ktorých účastník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (alebo v lehote určenej predajcom), a tí súťažiaci, ktorí nedodržia pravidlá a podmienky tejto Súťaže.

Nákupy súťažných produktov uskutočnené v iný deň, ako je Obdobie súťaže, nemôžu byť platne zaradené do Súťaže.

Podmienkou účasti v Súťaži nie je zdieľať informácie o súťaži prostredníctvom sociálnych sietí, označovať (alebo byť fanúšikom) účtu organizátora súťaže na Instagrame / Facebooku alebo zdieľať svoj názor.

Nákupy vrátane objednávok súťažných výrobkov sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami maloobchodného predajcu, od ktorého súťažiaci nakupuje súťažné výrobky.

Súťaž sa nevzťahuje na akékoľvek balenia jednorazových plienok Muumi Baby vo veľkosti 2 ks (ďalej len „produkty vylúčené zo súťaže“).

5. MECHANIKA

Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 20 pracovných dní po skončení Súťaže alebo po uplynutí doby trvania súťaže. Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom z databázy platne zaregistrovaných súťažných formulárov prostredníctvom webovej stránky Súťaže. Žrebovanie sa uskutoční za prítomnosti dvojčlennej odbornej komisie zloženej zo zamestnancov Organizátora Súťaže (ďalej len „komisia“). O vyžrebovaní výhercu bude vyhotovený protokol, ktorý komisia podpíše.

Celkovo bude vyžrebovaných 11 výhercov z Českej a Slovenskej republiky.

6. VÝHRY V SÚŤAŽI

Organizátor zaraďuje do Súťaže tieto ceny:

1. až 3. cena

 • Polročná zásoba (18 štandardných balení) plienok Muumi Baby a zároveň
 • Poukaz v hodnote 25.000,- Kč (cca 1.003,- EUR1) na rodinnú dovolenku od Amazing Places (www.amazingplaces.cz).

1Hodnota poukazu přepočtena dle kurzu stanoveného ke dni 10.05.2024. V průběhu soutěže se hodnota poukazu přepočtena na měnu EUR může měnit v závislosti na vývoji kurzu devízového trhu stanoveného pro měnu EUR.

4. až 6. cena

 • Polročná zásoba (18 ks štandardných balení) plienok Muumi Baby

7. až 11. cena

 • Štvrťročná zásoba (9 štandardných balení) plienok Muumi Baby.

Výherca si vyberie veľkosť plienok, ktorú potrebuje pre dieťa. Pre úplnosť Organizátor súťaže informuje, že štandardné balenie plienok neznamená mesačné balenie plienok Muumi Baby.

Výhru (cenu) nie je možné vymeniť za hotovosť ani vydať za inú cenu ako cenu určenú Organizátorom súťaže.

Výherca je povinný uplatniť cenu (výhru) poukaz v súlade s podmienkami uvedenými na poukaze a na webovej stránke www.amazingplaces.cz (ďalej len „podmienky poukazu“). Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadné prepadnutie poukazu v dôsledku neuplatnenia poukazu včas alebo v súlade s podmienkami poukazu. Všetky náklady na dopravu, stravu nad rámec ceny (výhry) znáša výherca.

Do súťaže je zaradených celkovo 11 cien.

7. POSKYTNUTIE VÝHRY

Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výhercu na súťažných webových stránkach sa uskutoční bez zbytočného odkladu po skončení súťaže alebo po vyžrebovaní výhercov, najneskôr však do 31.7.2024.

Výhercu budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v súťažnom formulári. V rámci výhernej správy zaslanej e-mailom bude výherca súťaže požiadaný, aby odpovedal na výhernú správu (najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania výhernej správy) a potvrdil, že je pripravený prevziať si výhru, a aby zaslal všetky ďalšie relevantné informácie potrebné na doručenie výhry.

Výherca bude v správe o výhre informovaný, že nárok na výhru vzniká až po doručení požadovaných informácií/dokumentov alebo po overení požadovaných dokumentov s kladným výsledkom.

V prípade, že výherca neodpovie do 3 pracovných dní od odoslania správy o výhre alebo nepotvrdí, že je pripravený prevziať si výhru na príslušnú e-mailovú adresu, stráca nárok na výhru. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zlyhania prenosu údajov.

Podmienkou udelenia výhry je predloženie požadovaných informácií/dokumentov alebo pozitívny výsledok po kontrole požadovaných dokumentov. V prípade, že súťažiaci túto povinnosť nesplní alebo ju nesplní v plnom rozsahu (napr. neposkytne informácie na doručenie výhry) alebo ju nesplní v stanovenej lehote, nárok na výhru zaniká.

Organizátor ani technický správca nenesú zodpovednosť za (ne)doručenie informácií o výhre, (ne)doručenie odpovede na správu o výhre, stratu dokumentov počas prepravy. Organizátor ani Technický správca nezodpovedajú za (ne)doručenie zásielky (e-mailu) s výhrou ani za škody spôsobené používaním výhry.

Výhra bude zaslaná doporučenou zásielkou na adresu výhercu v Českej republike. V prípade, že je možné výhru (alebo jej časť) zaslať elektronicky, bude výhra (alebo jej časť) zaslaná touto formou. Výhry budú odoslané/doručené do 30 dní od prijatia požadovaných informácií/dokumentov a po potvrdení výhercu, že je pripravený prevziať si výhru. Ak výherca neprevezme výhru (zásielku), výhra mu/jej prepadne. Výhra musí byť využitá jedenkrát a v lehote platnosti uvedenej na výhre, inak výhra prepadá.

V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom Súťaže, Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že Organizátor Súťaže je oprávnený v súlade s § 84 Občianskeho zákonníka bezplatne použiť jeho meno, začiatočné písmeno priezviska, mesto (napr. V rozsahu Martina T., Praha) alebo časť e-mailu, to všetko na súťažnej webovej stránke, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto Súťažou.

Súťažiaci si nemôže nárokovať na inú cenu, ako je udelená cena. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Vymáhanie účasti v súťaži alebo alebo výhry nie je možné uplatniť súdnou cestou.

Súťažiaci si je vedomý skutočnosti, že v prípade prevzatia výhry je povinný dodržiavať všetky prípadné povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä daňových predpisov. Upozorňujeme súťažiacich, na ktoré sa vzťahujú slovenské daňové predpisy, že podľa slovenského právneho predpisu – zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, príjem výhercu z prijatej výhry, ktorej hodnota nepresahuje sumu 350 EUR, je plne oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb a nepodlieha ani odvodom na zdravotné poistenie na Slovensku. Príjem výhercu z prijatej výhry, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, je pre výhercu oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb do výšky 350 EUR, a podlieha zdaneniu a odvodom na zdravotné poistenie na Slovensku iba vo výške sumy prevyšujúcej 350 EUR. Výherca je zodpovedný za zdanenie sumy nepeňažnej výhry, ktorá nepodlieha oslobodeniu od dane z príjmov fyzickej osoby, prostredníctvom svojho daňového priznania. Výherca je taktiež zodpovedný za zdravotné odvody, ktoré sa majú z jeho výhry uhradiť. Organizátor súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry (napr. prostredníctvom preberacieho protokolu k výhre).

8. ĎALŠIE PODMIENKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Právne vzťahy vyplývajúce z těchto pravidiel Súťaže sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Účastníci sú viazaní pravidlami a sú povinní dodržiavať priebežne oznamované alebo zverejňované pokyny organizátora. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej podmienkami a ustanoveniami týchto pravidiel. Účastníci, ktorí nedodržia podmienky tejto súťaže, budú zo súťaže vylúčení a ich objednávky nebudú zaradené do vyhodnotenia (žrebovania) súťaže.

Organizátor súťaže nie je týmito pravidlami súťaže voči účastníkom súťaže nijako viazaný. Účastníci Súťaže nemajú nárok na žiadne iné plnenie zo strany organizátora súťaže, ako je uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, pozastaviť, zmeniť alebo zrušiť bez náhrady. Organizátor súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.

Organizátor súťaže a technický správca sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel a podmienok súťaže, ktoré sú v nich obsiahnuté, každým účastníkom. Všetky záležitosti, spory alebo sťažnosti týkajúce sa Súťaže posudzuje a s konečnou platnosťou rieši Organizátor Súťaže.

Organizátor súťaže a technický správca majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez možnosti odvolania v prípade, že takýto súťažiaci porušuje pravidlá, koná v rozpore s dobrými mravmi v súťaži, pokúša sa získať výhry podvodným spôsobom alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje dobré meno organizátora súťaže a/alebo je z takejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá môže súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie Organizátora a/alebo technického správcu je konečné.

Organizátor súťaže ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier alebo za akékoľvek poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy. V prípade, že niektorá z výhier nebude doručená bez zavinenia Organizátora súťaže alebo Technického správcu, prepadá výhra v prospech Organizátora súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne technické problémy súvisiace s účasťou v súťaži (najmä za funkčnosť internetu) ani za prenos údajov akýmikoľvek elektronickými prostriedkami, ani za konanie tretích strán na internete.

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook/Instagram. Informácie uvedené v súťaži neposkytuje účastníkovi prevádzkovateľ spoločnosti Facebook/Instagram. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti musia byť adresované organizátorovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook/Instagram. Účasťou v súťaži účastník berie na vedomie a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto súťaže.

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na bezplatnej INFOLINKE/telefóne +420 725 788 664 v pracovných dňoch od 8:30 do 16:00 alebo prostredníctvom e-mailu: info@healthfactory.cz. Informácie o súťaži sú k dispozícii na webovej stránke súťaže.

Výherná listina alebo výherca bude k dispozícii u organizátora súťaže a na webovej stránke súťaže. Jediné podrobné pravidlá v plnom znení sú zverejnené elektronicky na webovej stránke súťaže počas trvania súťaže.

Táto súťaž je spotrebiteľskou súťažou podľa § 2 ods. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom o ochrane spotrebiteľa a nie je hazardnou hrou (nespĺňa podmienky hazardnej hry) podľa zákona č. 186/2016 Z. z. o hazardných hrách.

Ostatné vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito pravidlami, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto súťaži v Českej republike je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.coi.cz) nájde súťažiaci okrem iného aj informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keďže tento postup je možné iniciovať len na základe návrhu súťažiaceho, a to v prípade, ak sa mu nepodarí vyriešiť spor priamo s Organizátorom. Formulár na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je k dispozícii na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie.

Okrem toho má účastník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Mimosúdne riešenie sporov nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozhodnutí v znení neskorších predpisov a jeho využitím nie je dotknuté právo súťažiteľa obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje účasťou v súťaži formou marketingovej kampane. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho je nevyhnutné a odvolanie súhlasu ukončí účasť v Súťaži. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia Súťaže, organizácia, riadenie, vyhodnocovanie, kontrola a odovzdávanie výhier. Rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov a adresa pracoviska podľa týchto pravidiel, informácie o účasti v súťaži, informácie o výhre, doručenie výhry a súvisiaca komunikácia.

V rámci súťažného formulára môže účastník súťaže súhlasiť aj so zaradením osobných údajov na marketingové účely za účelom zasielania obchodných ponúk produktov Usporiadateľa, a to na obdobie 5 rokov odo dňa registrácie do súťaže.

Právnym základom spracovania osobných údajov v tejto súťaži je najmä:

 • súhlas s účasťou v súťaži;
 • v prípade výhercu záujem Organizátora súťaže o ukončenie súťaže a vyhlásenie jej výsledkov;
 • zákonné povinnosti organizátora súťaže (napr. povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, zákona o archívnictve a pod.);
 • súhlas so zasielaním komerčných ponúk od organizátora súťaže.

Organizátor súťaže spracúva osobné údaje

 • súťažiacich počas trvania súťaže až do odovzdania cien a 6 mesiacov po skončení súťaže;
 • výhercov po dobu 5 rokov odo dňa skončenia súťaže, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu dobu, a to za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z daňových predpisov, za účelom prípadnej kontroly organizátora súťaže zo strany kontrolných orgánov a za účelom zabezpečenia právnych nárokov organizátora súťaže.  Osobné údaje poskytnuté účastníkmi súťaže, výhercami budú spracúvané organizátorom súťaže a technickým správcom spôsobom obvyklým pre zabezpečenie výhier, doručovateľskými spoločnosťami, poskytovateľmi IT služieb a účtovnými, daňovými a právnymi poradcami;
 • ak súhlasíte so zasielaním obchodných ponúk produktov organizátora súťaže po dobu 5 rokov od dátumu registrácie do súťaže alebo od dátumu udelenia súhlasu.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov týmito spôsobmi a prostriedkami:

 • automatizované spracovanie v informačných systémoch: adresa a identifikačné údaje;
 • manuálne spracovanie v papierovej alebo elektronickej forme.

V rámci spracovania sa osobné údaje konkurentov neprenášajú mimo EÚ.

Každý súťažiaci má ako subjekt údajov tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého môže od organizátora súťaže získať informácie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah spracúvaných údajov a komu boli tieto údaje prípadne poskytnuté,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov alebo na doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov, ak účel spracovania zanikne alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • právo obmedziť spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov alebo profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podateľňa: posta@uoou.cz, v prípade porušenia práv súťažiaceho vyplývajúcich z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Pre Slovenskú republiku je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Súťažiaci je ako dotknutá osoba oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva prostredníctvom kontaktného e-mailu organizátora súťaže a technického správcu: gdpr@healthfactory.cz.

Informácie o vašich ďalších právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov nájdete tu https://www.healthfactory.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá súťaže sú platné a účinné od 10.05.2024.

V Prahe, dňa 10.05.2024